Principle Investigator
Yong-Gang Yao, Ph.D.
Associate Professor
Research Associate
Technician
DanDan Yu
Rui Bi, Ph.D.
Ling Xu, Ph.D.
Hong-li Li, Ph.D.
Yu Li, Ph.D.
Lu-Xiu Yang
Min Xu, Ph.D.
Qianjin Liu, Ph.D.
Jinsong Yu, Ph.D.
 
Ph.D. Candidate
Ying Miao
Zhongjiang Yan
Xiao-Qian Ran
Ya-Rong Guo
Xiao-Jia Zhu
Xiao-Rong Wu
Wei-Bo Kang
 
Master Candidate
Zhi-Yu Ma
Ruo-Mei Sun
Lin Li
Wei-Yin Zou
 
 
Alumni and Employee Turnover
   
Employee Turnover
Xin-Ying Zhuang, Ph.D. (2008.03 - 2012.05) Shi-Yi Chen, Ph.D. (2009.07 - 2010.07) Yun-Long Li, Ph.D. (2010.09 - 2013.04)
A-Mei Zhang, Ph.D. (2011.02 - 2012.05) Hao Guo, M.D. (2011.10 - 2013.10) Zhang Wen, Ph.D. (2012.06 - 2014.06)
Li Guo, M.D. (2013.12 - 2016.12) Allah-Rakha, Ph.D. (2015.04 - 2016.03) He-Jiang Zhou, Ph.D. (2014.06 - 2017.07)
Dong Wang, Ph.D. (2013.01 - 2017.12) Yu Fan, Ph.D. (2016.01 - 2019.06) Yong Wu, Ph.D. (2019.01 - 2019.07)
Tianle Gu, Ph.D. (2020.06 - 2020.09) Quan-Zheng Zheng, M.S. (2020.07 - 2021.03) Deng-Feng Zhang, Ph.D. (2010.07 - 2022.05)
Ling-Yan Su, Ph.D. (2010.10 - 2022.07) Rongcan Luo, Ph.D. (2014.8 - 2023.12)
Students
A-Mei Zhang, Ph.D. (2007.09 - 2011.01) Yang Zou, Ph.D. (2007.09 - 2011.01) Long Fan, M.S. (2008.07 - 2011.07)
Mei-Sheng Xiao, M.S. (2008.09 - 2011.07) Zhang Wen, Ph.D. (2008.09 - 2012.06) Yue-Mei Feng, Ph.D. (2009.07 - 2013.06)
Xiao-Hong Liu (Quit) (2010.09 - 2013.01) Wei Gong, M.S. (2010.09 - 2012.10) Liang-Ma, Ph.D. (2010.07 - 2014.04)
Jia-Qi Feng, M.S. (2010.09 - 2013.06) Hui-zhen Wang, M.S. (2011.09 - 2013.11) Qiu-Xiang Hu, M.S. (2011.09 - 2014.07)
Hong-Zhao Guo (Quit) (2012.09 - 2013.12) Li Lv, M.S. (2012.09 - 2015.06) Xiao Li, M.S. (2012.09 - 2015.06)
Yu Fan, Ph.D. (2010.09 - 2016.01) Qun Xiang, M.S. (2013.09 - 2016.06) Li Peng, M.S. (2013.09 - 2016.06)
Guo-Dong Li, M.S. (2014.09 - 2017.06) Li-Li Kong, M.S. (2014.09 - 2017.06) Dong Wang, Ph.D. (2009.09 - 2012.12)
Mahadev Malhi, Ph.D. (2015.03 - 2018.06) Jing-Ran Su, M.S. (2015.09 - 2018.06) Yong Wu, Ph.D. (2013.09 - 2018.12)
Gui-Yu Li, M.S. (2016.09 - 2019.06) Jing Yang, M.S. (2017.09 - 2020.06) Jin-Yan Zhang, M.S. (2017.09 - 2020.06)
Quan-Zheng Zheng, M.S. (2017.09 - 2020.06) Tianle Gu, Ph.D. (2016.09 - 2020.06) Yu-Lin Yao, Ph.D. (2015.09 - 2021.02)
Huilong Li, M.S. (2018.09 - 2021.02) Chunhua Zeng, M.S. (2018.09 - 2021.06) Xiao Zhen, M.S. (2018.09 - 2021.10)
Maosen Ye, Ph.D. (2018.09 - 2022.06) Xiao Li, M.S. (2018.09 - 2022.06) Lijin Jiao, Ph.D. (2018.09 - 2022.09)
Bo-Lin Xiang, M.S. (2020.9 - 2023.06) Xiao Li, Ph.D. (2019.9 - 2023.06)
Visiting Researchers and Students
Xue Chen (2010.05 - 2010.08) Xian-Qiong Huang (2010.09 - 2011.07) Wei-Wei Zhang (2011.05 - 2012.01)
Le Chang (2011.05 - 2011.09) Yong-sheng Du (2011.05 - 2011.09) Yue Pan (2011.05 - 2011.09)
Xin-Liang Shao (2011.05 - 2011.09) Yi-Ran Yuan (2012.05 - 2013.04) Hong-Yan Jiang (2012.10 - 2015.11)
Xiao-Qin Lei (2013.03 - 2013.07) Ze-Qing Feng (2014.6 - 2015.9)